ਟੀ. ਵੀ. ਤੇ ਪਤਨੀ ''ਚ ਕੀ ਫਰਕ ਹੈ?

On: 20 November, 2012

ਕਮਲ,''''ਟੀ. ਵੀ. ਤੇ ਪਤਨੀ ''ਚ ਕੀ ਫਰਕ ਹੈ?'''' ਵਿਨੋਦ,''''ਟੀ. ਵੀ. ਗਰਮ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪਤਨੀ ਗਰਮ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਅਜਿਹਾ ਕਰ ਸਕਣਾ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ।''''

Section: